Personuppgifter

Behandling av personuppgifter.

Advokat Christer Eiserman AB, Advokatbyrån, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Advokatbyrån mottar i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget hanteras. Du är inte skyldiga att lämna sådana uppgifter men om det inte sker kan Advokatbyrån inte åta sig uppdraget eftersom Advokatbyrån då inte kan genomföra nödvändiga kontroller av jäv och penningtvätt.

Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra nämnda kontroller, för att utföra och administrera uppdraget för tillvaratagande av klientens intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett uppdragsavtal mellan dig och advokatbyrån. Behandlingen kan behövas för att fullgör en uppgift av allmänt intresse (exempelvis som offentlig försvarare eller liknande uppdrag). Behandlingen kan vara tillåten efter en intresseavvägning(t ex person som är kontaktperson för juridisk person som är klient) eller nödvändig för att fullgöra rättslig förpliktelse (bokföring). Även om ingen av dessa grunder det är tillämplig kan behandlingen ske om samtycke har lämnats.

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall (i) då det särskilt överenskommes mellan Advokatbyrån och dig,(ii) då det inom ramen för visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,(iii) då det är nödvändigt för att fullgöra lagstadgade skyldigheter eller efterkomma beslut av myndighet/domstol eller (iv) för det fall advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för Advokatbyråns räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas till domstolar, myndigheter, motparter eller motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina intressen.

Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Detta sker med stöd av Advokatsamfundets regler.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån angående användningen av dina personuppgifter. Advokatbyrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar. Om du missnöjd med

Advokatbyråns behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. (www.datainspetionen.se).

Om du har några frågor rörande personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta advokat Christer Eiserman.